Raziskovalna dejavnost

Tekoči projekti

Tekoči projekti

Evropska mreža za parazite, ki se prenašajo s hrano – A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)

Prioritetni ciljmreže EURO-FBP je vzpostavitev preventivno-kontrolnih programov za znižanje obolevnosti ljudi zaradi okužb s paraziti, ki se prenašajo s hrano. EURO-FBP z interdisciplinarnim OneHealth pristopom teži h koordinaciji raziskav in poenotenju diagnostičnih metod ter cenovno sprejemljivih kontrolnih orodij za nadzor nad okužbami, ki jih povzročajo s hrano prenosljivi paraziti, sledi globalnim trendom pojavljanja teh okužb […]

Molecular diversity of Epstein – Barr virus (MDEBV)

Kratek opis projekta Epstein-Barr virus (EBV) ali človeški herpesvirus 4 (HHV-4) je ubikvitarno prisoten virus iz družine Herpesviridae. Akutna okužba z EBV povzroča infekcijsko mononukleozo, medtem ko je latentna okužba povezana z nastankom rakastih obolenj, ki izvirajo iz epitelijskih celic, limfocitov in celic mezenhima. Specifično protivirusno zdravljenje in cepivo proti EBV trenutno nista na voljo. […]

Clinical and Translational Evaluation of Recurrent Respiratory Papillomatosis (CTERRP)

Kratek opis projekta Ponavljajoča se respiratorna papilomatoza (RRP) je redka, vztrajna in onesposobljajoča bolezen, ki jo povzročata človeška papilomavirusa HPV6 in 11 in pomembno vpliva na kakovost življenja bolnikov ter predstavlja veliko breme za zdravstveni sistem. Konzorcij CTERRP (angl. Clinical and Translational Evaluation of RRP) obsega več kot 20 glavnih kliničnih in raziskovalnih centrov na […]

Abbott RealTime High Risk HPV Assay Evaluation for Primary Cervical Screening – 3 years Follow up Slovenian Cohort Study

Kratek opis projekta V preteklih letih je bilo objavljenih več študij, ki so dokazale učinkovitost HPV testiranja na visokorizične genotipe v okviru primarnega presejalnega programa za raka materničnega vratu. V raziskavo Opozorilno epidemiološko spremljanje okužb s HPV v priložnostnem vzorcu žensk starih 20 do 64 let, ki je potekala med decembrom 2009 in avgustom 2010, […]

CoheaHr – Comparing health services interventions for the prevention of HPV-related cancer

Kratek opis projekta Na področju preprečevanja HPV- bolezni je bil do sedaj že dosežen pomemben napredek z razvojem in uvedbo cepljenja proti HPV in uvedbo presejalnega testiranja. V okviru projekta CoheaHr se je izvedla primerjava (stroškovne) učinkovitosti različnih evropskih strategij preprečevanja HPV okužbe. Cilj je bil vzpostaviti zanesljivo in primerljivo bazo dokazov (stroškovne) učinkovitosti teh […]

Epidemiološko spremljanje deleža s HCV okuženih nosečnic z nevezanim anonimnim testiranjem

Kratek opis projekta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje pri raziskavi epidemiološkega spremljanja okužb s HCV, ki poteka v okviru naloge »Spremljanje, preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV, SPO in virusnih hepatitisov (HEP)«, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Namen spremljanja je oblikovanje na dokazih temelječe javnozdravstvene politike preprečevanja in obvladovanja hepatitisa C. […]

Odziv na HIV

Kratek opis projekta V Sloveniji je prevalenca HIV nizka, nesorazmerno visoko pa je število okužb med moškimi, ki majo spolne odnose z moškimi (MSM). Program Odziv na HIV je nastal kot odgovor na epidemijo HIV med MSM v Sloveniji. Izvaja ga DIC Legebitra v partnerstvu z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v […]

Odnosi parazitskega obstajanja

Program v okviru ARRS Kratek opis projekta Programska skupina obsega veliko število raziskovalcev, ki raziskujejo številna področja mikrobiologije in imunologije. Različne raziskovalne sklope povezuje tema o proučevanju odnosov med povzročitelji bolezni in gostiteljem, načini prenosa, naravnimi življenjskimi krogi mikroorganizmov in dejavniki, ki vplivajo na nastanek in potek bolezni ter zdravljenje. V bakteriološkem sklopu proučujemo razširjenost […]

Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji

Ciljni raziskovalni programi Kratek opis projekta Virusi in paraziti, ki se prenašajo s komarji in peščenimi muhami ter bolezni, ki jih povzročajo so vselej obstajale v Evropi, vendar se je njihova razširjenost in pojavnost pokazala šele ob večjih izbruhih. V zadnjih nekaj letih smo priča širjenju porajajočih se mikroorganizmov tudi na povsem nova področja, kjer […]