Laboratorij za diagnostiko bolnišničnih infekcij in nadzor sterilnosti (BOL)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

V laboratoriju opravljamo preiskave nadzornih kužnin za odkrivanje nosilcev proti meticilinu odpornih sevov bakterije Staphylococcus aureus ‒ MRSA in preiskave vzorcev kože na prisotnost patogenih bakterij. Uporabljamo klasično bakteriološko metodo kultivacije in izolacije patogena na osnovnih in kromogenih gojiščih in testiranje občutljivosti za antibiotike (skladno s standardom EUCAST), ki je tudi edina primerna metoda za nadzor uspešnosti dekolonizacije. Od leta 2007 je za odkrivanje nosilcev MRSA na voljo tudi molekularna metoda na osnovi PCR v realnem času neposredno iz kužnin, ki jo tako kot molekularni metodi PCR v realnem času za ugotavljanje prisotnosti Panton-Vlentinovega levkocidina (PVL) in toksina toksičnega šoka 1 (TSST-1)  pri izolatih S. aureus izvajajo v Laboratoriju za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SBM). Z molekularnimi tipizacijskimi metodami ugotavljamo sorodnost izolatov S. aureus, kar omogoča raziskave izbruhov. Z aktivnim obveščanjem naročnikov o novih koloniziranih bolnikih ter z uvajanjem novih metodologij za dokazovanje in molekularno opredelitev izolatov MRSA sodelujemo pri skupnih prizadevanjih za zmanjševanje okužb z omenjenim bolnišničnim patogenom.

Prav tako izvajamo sanitarno-bakteriološke preiskave in odvzeme vzorcev bolnišničnega okolja in osebja. V dogovoru z naročnikom redno (vsaj enkrat letno) opravljamo vzorčenje površin in zraka v bolnišničnem okolju ‒ v operacijskih dvoranah in bolniških sobah s kontroliranim prezračevanjem. Izvajamo tudi sanitarno-bakteriološke preiskave izpirkov in površin fleksibilnih endoskopov ter okolja endoskopirnic skladno s smernicami ESGENA. Vzorce za sanitarno-bakteriološke preiskave odvzemamo tudi ob epidemioloških indikacijah ter občasno v učne namene. Tesno sodelovanje s higiensko-epidemiološko službo Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana, Onkološkega inštituta in drugih ustanov je tako ključnega pomena za ustrezno vrednotenje rezultatov vzorčenja in uspešno delo laboratorija.

V laboratoriju opravljamo tudi preiskave na sterilnost raztopin, različnih tekočin, gojišč, bioloških materialov za presaditev, enteralne, parenteralne hrane in razkužil v uporabi z metodo neposrednega zasejanja ali membranske filtracije. Na sterilnost testiramo tudi vzorce popkovnične krvi po obdelavi za globoko zamrzovanje oziroma hranjenje,  poslane v gojišču za hemokulture. Nadzorujemo tudi postopke sterilizacije z biološkimi indikatorji.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

strok. sod. dr. Nataša Švent – Kučina, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Maruša Borisov, univ. dipl. mikr.
asist. Romina Kofol, univ. dipl. mikr.
Jasna Progar, univ. dipl. mikr.
Nuša Ražman, mag. mikrobiol.
Karmen Šturm, dipl. inž. kem. tehn.

Telefon:

01 543 74 30